Leveringsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra www.hocom.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.hocom.no er bare tilgjengelig på norsk.

For å kunne handle på www.hocom.no må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du bare handle på postoppkrav eller betale ved levering. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.

1. Parter

Selger er: Høcom Norge AS (www.hocom.no), Grimstadveien 24, 5252 Søriedgrend, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.951 933 279: , Telefon: 66 22 15 00, e-post: post@hocom.no og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss". Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt".

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 10.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt.

Unntak kan forekomme, se pkt. 3.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme på ordrebekreftelsen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, miljøavgift m.m. Unntak fra dette kan være spesielt store kolli som kan utløse et frakttillegg.Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift.

5. Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom postoppkrav eller e-faktura. Dette må velges under bestilling i nettbutikken, se nærmere betingelser under handleguiden vår.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso (dette gjelder kredittkunder).

Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med Forsinkelsesrenteloven (lov om renter ved forsinket betaling med mer), i henhold til den hver tid gjeldende rentesatsen.

6. Avbestilling

Avbestillinger meldes så raskt som mulig, og helst på email post@hocom.no eller telefon 55221500. Avbestillinger kan kun skje før ordren blir pakket, dersom du da fortsatt ikke ønsker varen(e), må de returneres som Angrerett, se pkt 11. Dersom varene ikke avhentes blir du fakturert ihht pkt 8, uavhengig om varen(e) er levert innen antatt tidsfrist. Avbestilling er kun gyldig dersom du mottar en bekreftelse på dette pr. e-post, som et bevis på at varen(e) er avbestillt. Hvis du ikke har mottatt dette innen kort tid etter avbestilling, må du kontakte oss.

7. Når bestilte varer ikke hentes

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil du ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Vi ser oss dessverre nødt til å fakturere for de pakker som ikke blir hentet ut innen fristen. Det er ufravikelig kundens ansvar å hente varen selv om det kan hevdes at ingen hentebilag er mottatt. Fra vår side blir det utsendt en sendings e-post med sporingsinformasjon, samt at det blir sendt ut purring både fra Posten og fra oss hvis pakken ikke er hentet.For tiden beregner vi et gebyr på 10% av kjøpesummen og minimum kr 100,- dette er for å dekke de administrative utgiftene, samt for uønsket lagerhold. I tillegg tilkommer påløpte utgifter som porto/returporto, oppkravsgebyr og emballasje og returkostnader til våre leverandører. Gebyret blir etterfakturert med 14. dager betalingsbetingelse. Vi gjør samtidig oppmerksom på at det er forbudt å bestille varer til andre enn seg selv, med mindre dette er klarert med mottaker.

Eksempel på utregningEksempel: Ordreverdi: 2000,- og frakt: 98,- og oppkrav: 60,-98 (Frakt) + 98 (Returfrakt) + 60 (Oppkravsgebyr) + 2000 x 0,1 (Adm.gebyr) = 456,-

Henviser forøvrig til www.forbrukerportalen.no hvis det ønskes mer informasjon.

7. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen.Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

8. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.Hvis du oppdager at pakken er skadet allerede ved avhenting på postkontoret, må du melde fra om dette med en gang. Oppdager du en transportskade først når åpner emballasjen må du snarest ta med deg hele forsendelsen inklusiv emballasjen tilbake til postkontoret og fyll ut et skadeskjema. Postkontoret hjelper deg med utfyllingen av sitt standard skadeskjema.

9. Reklamasjon

Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen straks og innen rimelig tid etter at mangelen burde vært oppdaget, rapportere mangelen til hocom.no.hvis eget forsøk på å finne løsning på problemet ikke vinner frem.

Reklamasjon dekker ikke feil eller problemer som oppstår som følge av:- Normal slitasje.- Bruk eller misbruk av varen utover tilsiktet formål og egenskaper.- Håndtering av vare som er anbefalt av andre enn hocom.no eller deres leverandør/verksted for reklamert produkt.- Tilkobling eller feil tilkobling av ikkestøttede komponenter (tredjeparts- eller orginal).- Feil begått av kunde under inngrep i varen.- Manglende detaljer i kart / kartdata (gjelder GPS og navigasjonsutstyr).- Manglende service og/eller vedlikehold dersom instruks for service og/eller vedlikehold medfølger varen.

hocom.no står ikke ansvarlig for / dekker ikke:- Kostnader som følge av undersøkelser, transport o.l dersom reklamasjonen viser seg uberetiget.- Deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden eller reklamasjonsfristen.- Kostnader for montering/demontering av påmontert tilbehør.- Kostnader for reparasjon ved et annet verksted enn det som er avtalt med hocom.no eller deres leverandør/verksted for    reklamert produkt.- Reisekostnader.- Eventuell følgeskader forårsaket av den feilaktige varen.- Eventuelle tap i næringsvirksomhet eller arbeidsfortjeneste.- Mangelfull eller ikke-eksisterende tredjeparts tjeneste/produkt/programvare, også om dette ikke er oppgitt før kjøp.

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.

Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 10.

10. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år.

Produsenten garanterer vanligvis for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre påvirkninger eller mangelfullt vedlikehold se begrensninger under pkt 9.

Garantier utover reklamasjonsretten, skal være omtalt i produktteksten.

11. Angrerett

Angrerettloven gir forbruker en ubetinget rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å melde fra til selger innen 14 dager etter at forbrukeren mottok hele varen og opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, herunder angrerettskjema. Angreretten utløper senest tre måneder etter at varen er mottatt eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Fristen anses overholdt dersom melding er avsendt innen fristens utløp og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. I meldingen skal forbrukeren opplyse hvilken måte varen vil bli returnert på. Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring. Forbruker skal tilbakeføre varen innen rimelig tid. Dette gjelder selv om forbrukeren ikke har fått det han eller hun har krav på å få tilbakelevert fra selgeren. Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet. Dersom du har postgirokonto eller bankkonto bes kontonummer opplyst. Eventuelle kostnader ved retur av varen bæres av forbrukeren, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Varer som er sendt gjennom posten eller selvstendig fraktfører skal sendes tilbake på samme måte eller leveres selger i originalemballasjen med betalt returfrakt. Forbruker plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres selger, men kan isteden betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren. Det er imidlertid en forutsetning at kjøper gir melding til selger, innen 14 dager, om at angreretten benyttes.

Produktet sendes tilbake til oss inkludert originalt emballasje, manualer, kabler mv., sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder ikke for elektroniske kart som regnes som ferskvare.

Ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak, datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer og lignende.) faller retten til å angre bestillingen bort i det du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din datamaskin/nettbrett eller mobil.

Angrerett gelder kun varer kjøpt på www.hocom.no

11.1 Unntak og begrensninger i angreretten

Angreretten er kun gyldig for privatpersoner, dvs ikke for bedrifter med mindre dette ikke er avtalt. Dette gjelder selv om en bedrift velger "Privatperson" i kassen. Varer som er kjørt/testet i vann kan ikke returneres, og ansees i forbrukerøyemed som et brukt produkt. Dette gjelder også dersom vi eller andre har "anbefalt" disse. "Anbefalinger" vi gir er basert på generelle kriterier, og gir ikke nødvendigvis hele bildet. Derfor gir vi ingen garanti for våre anbefalinger. Angreretten gjelder heller ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kjøpes side. Videre kan angreretten ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Angreretten må forhåndsmeldes til oss innen 14 dager, via å sende oss angrrettsskjema på email post@hocom.no eller i brev. Produktet/ene må være i samme stand som levert, og ikke brukt (dvs at programvare o.l ikke er installert og lisenser ikke er registrert, at produktet ikke har andre instillinger enn som levert, eller andre indre/ytre påvirkninger av produktets utseende/egenskaper/utførelse). Fingermerker o.l skal være fjernet. Dersom vilkårene ikke er oppfylt, kan det enten medføre trekk i refusjonen, eller returavslag. Produktet/ene må legges i orginal emballasje, med alt medfølgende utstyr, og skal pakkes med ytre emballasje på på forsvarlig måte før varen sendes. Vi anbefaler å bruke "Norgespakke" eller andre sporbare pakkeforsendelser, da vi ikke tar ansvar for returvarer som evt. forsvinner i postgangen. Varer sendt i retur uten ytre emballasje og/eller med skrift direkte på produktemballasje godtas ikke. Beløpet vil bli refundert på din bankkonto (ved oppkravskjøp - husk å oppgi kontonr.) etter at vi har mottatt, kontrollert og godkjent innholdet. Det kan ta intil 14 dager fra vi har mottatt varene til beløpet refunderes.

12. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.

Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:-du har samtykket i utleveringen, eller-når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller-i lovbestemte tilfelle.Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

13. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

14. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Med vennlig båthilsenHøcom Norge AS

Solution by DOTS as | Powered by Flexis